Κρατήστε με ενήμερο για τα Cretan Taste Awards 2023

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί εφόσον η υποψηφιότητα περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων των υποψηφιοτήτων που υποβάλλουν.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν καθίστανται υπόλογες σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης της Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης (και ανάλογα με τον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών), δημοσιοποιούνται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να είναι έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύονται στο site των βραβείων και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο οποίο θα αναγράφεται η επωνυµία της εταιρείας στο email: [email protected]
 • Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Ταβέρνες, χώροι κάθε είδους προσφοράς φαγητού και ποτού, καθώς και παραγωγοί προϊόντων διατροφής που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και καινοτομία σε επίπεδο παραγωγής ή υπηρεσίας. Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας / επωνυμία προϊόντος

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / επωνυμία προϊόντος με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Επωνυμία επιχείρησης / συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της επιχείρησης / συμμετέχουσας εταιρείας όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»).

3. Έδρα επιχείρησης (Νομός)

Συμπληρώστε την έδρα της επιχείρησης (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο ή Λασίθι)

4. Περιγραφή & στοιχεία της υποψηφιότητας

Περιγράψτε τα στοιχεία που διαφοροποιούν την επιχείρηση, το προϊόν ή την πρωτοβουλία και την καθιστούν ανταγωνιστική στην κατηγορία στην οποία υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας. Εστιάστε σε ουσιαστικές πληροφορίες και λεπτομέρειες. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά που την καθιστούν πρότυπο για τον κλάδο.

4.1 Περιγραφή (έως 400 λέξεις)

Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, του προϊόντος, της ενέργειας ή της πρωτοβουλίας που θέλετε να αναφερθείτε. Σημαντικό είναι να παραθέσετε όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά σας.

4.2 Στοιχεία καινοτομίας (έως 400 λέξεις)

Ποια τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας που χαρακτηρίζουν την πρακτική/πρωτοβουλία σας; Ποια τα οφέλη για την επιχείρηση, για τον πελάτη και για την αγορά συνολικά;

4.3 Αντίκτυπος στην αγορά (έως 400 λέξεις)

Ποια τα αποτελέσματα και/ή η αποδοχή της υπηρεσίας/ πρωτοβουλίας από την αγορά;

5. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

6. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που µπορεί να δηµοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα µέσα της BOUSSIAS, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Είναι σημαντικό να γράψετε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Εστιάστε σε ουσιαστικές πληροφορίες και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα.

7. Media – ready image (έως 3 αρχεία jpg, έως 5 ΜΒ το αρχείο, landscape, min 75 dpi, 1920X1080)

Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

8. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

9. Φωτογραφίες (προαιρετικά- αρχεία png, jpg ή gif. έως 5ΜΒ το κάθε αρχείο)

Εφόσον είναι δυνατό συνιστάται να συνοδεύετε το κείμενο της υποψηφιότητάς σας µε φωτογραφίες ώστε να βοηθήσουν το έργο των κριτών. Η ύπαρξη φωτογραφικού υλικού. είναι σημαντική και λόγω πιθανής δημοσίευσής τους ως συνοδευτικό υλικό ενημερωτικών κειμένων ή εκδόσεων στην περίπτωση βράβευσης.

10. Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

11. Case Study Video Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (https:// www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

Σύστημα Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα). Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες όλων των κριτών που αξιολόγησαν.

Για τους χώρους φαγητού και ποτού ο μ.ό. της βαθμολογίας των κριτών θα συνυπολογιστεί κατά 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα συμπληρωθεί με βαθμολογία από την ψηφοφορία κοινού, που θα γίνει online μετά από επικοινωνία του διοργανωτή αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων. Ενδέχεται μέλη της κριτικής επιτροπής χωρίς προηγούμενη ενημέρωση να επισκεφθούν τους χώρους φαγητού και ποτού για γευστική δοκιμή. Μετά το πέρας της αξιολόγησης ο μόνος που αποκτά πρόσβαση στις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο / συναλλαγή / υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται από έγκριτη Επιτροπή Αξιολόγησης και οι συµµετοχές θα αξιολογηθούν µε βάση τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην υποβολή τους, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Ενότητα 1 & 2

Το βραβείο αναδεικνύει τα εστιατόρια και τους χώρους που αφήνουν το στίγμα τους στην κρητική κουζίνα με τα:

Μενού: Δημιουργικότητα στη χρήση φρέσκων προϊόντων, στην ανάπτυξη ιδεών και στον σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ενσωμάτωσης προϊόντων σύμφωνα με τις γαστρονομικές τάσεις. Προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες προβάλλουν την τοπική κρητική παραγωγή.

Διασφάλιση σταθερού επιπέδου ποιότητας: Ποιες οι διαδικασίες, οι πρακτικές και οι τεχνολογίες που επιτρέπουν στην επιχείρηση να διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη συνέπεια του επιπέδου της υπηρεσίας που παρέχει; Ποιες διαδικασίες ακολουθεί η επιχείρηση για την επιλογή προμηθευτών και πρώτων υλών;

Εμπειρία: Ποια τα στοιχεία που διαμορφώνουν την εμπειρία του καταναλωτή και ποια τα στοιχεία μοναδικότητας της εμπειρίας αυτής;

Λειτουργία: Ποιο είναι το επίπεδο βιώσιμης προσέγγισης στην αλυσίδα εφοδιασμού και η στάση της επιχείρησης σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την κοινωνική ευαισθησία.

Ενότητα 3

Βραβεία για δράση, φορέα, κέντρο πολιτισμού, υπηρεσία, ή πρωτοβουλία, που αναδεικνύει την κρητική γαστρονομία και βοηθά στη διατήρηση και την προβολή της.

Στρατηγική & Στόχοι Διαδικασίες & Εκτέλεση Ποιότητα & Καινοτομία Αποτελέσματα

Ενότητα 4
 • Πώς η δράση του Παραγωγού έχει συμβάλει στην επιτυχία της επιχείρησης τους τελευταίους 24 μήνες. Τι νέες ιδέες έχει φέρει; Πώς εμπνέει τους άλλους;
 • Πώς στήριξε και βοήθησε την πρόοδο και την εξέλιξη της επιχείρησής του, της βιομηχανίας ή / και της τοπικής κοινότητας;
 • Ποια είναι η υπόσχεση για το μέλλον αλλά και για τη δική του εξέλιξη;
 • Εχει να επιδείξει καινοτόμες πρακτικές ή έχει επενδύσει σε βιώσιμες μεθόδους και δίκαιη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού;
Ενότητα 5 & 6
 • Περιγραφή & ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
 • Διατροφική αξία, σύνδεση με γαστρονομική κληρονομιά του τόπου
 • Διαδικασία παραγωγής, βιώσιμες και ηθικές μέθοδοι
 • Καινοτομία (Ερευνες, πιστοποιήσεις κ.λπ.) & συσκευασία
 • Αποτελέσματα-βραβεύσεις από έγκυρους εθνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς, με βάση τα διεθνή standards.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1 – 2 υποψηφιότητες: 200€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 3 υποψηφιότητες και άνω: 170€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 6 υποψηφιότητες και άνω: 150€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα

Από 10 υποψηφιότητες και άνω: 140€ + 24% Φ.Π.Α. η κάθε υποψηφιότητα